برای انتخاب رنگ فرش، اگر فضا را کوچک تر بخواهيم:

به کار بردن فرش‌هايی با طرح های بزرگ، استفاده از پوشش‌های متفاوت برای کف در يک فضا، استفاده از قالی و قاليچه، مخصوصاً با رنگ ها و طرح های متفاوت فضا را کوچک تر از آنچه هست نشان می‌دهد.

  • تاریخ و ساعت : 14-Dec-2017
  • دسته بندی : فرش
  • تعداد بازدید : 726
  • تعداد نظرات : 0